دردنامه‌ی مظلومیت و محرومیت استان ایلام؛ با قلم و صدای ایرج مقدم، صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه تحلیلی _ خبری هزارپیشه نامه سرگشاده به رییس جمهور و دولت و مجلس پیرامون استعدادهای نفتی استان و حق مردم مظلوم ایلام از منابع خدادادی

دردنامه‌ی مظلومیت و محرومیت استان ایلام؛ با قلم و صدای ایرج مقدم، صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه تحلیلی _ خبری هزارپیشه

نامه سرگشاده به رییس جمهور و دولت و مجلس پیرامون استعدادهای نفتی استان و حق مردم مظلوم ایلام از منابع خدادادی