امیدواریم بصورت آنی شاهد واکنش دادستان به عنوان مدعی العموم و استاندار به عنوان نماینده عالی دولت به این سو استفاده ها باشیم. محل و ساعت تصویر؛ مسیر ایلام_مهران؛ نرسیده به روستای گلان ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۱

امیدواریم بصورت آنی شاهد واکنش دادستان به عنوان مدعی العموم و استاندار به عنوان نماینده عالی دولت به این سو استفاده ها باشیم.

محل و ساعت تصویر؛ مسیر ایلام_مهران؛ نرسیده به روستای گلان
ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۱