ظرفیت سردخانه‌ها در استان برای ذخیره گوشت مرغ بسیار ضعیف است و باید اقدامات لازم در راستای توسعه ظرفیت سردخانه‌ها انجام شود.

عموزاده؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار ایلام اظهار داشت: 

ظرفیت سردخانه‌ها در استان برای ذخیره گوشت مرغ بسیار ضعیف است و باید اقدامات لازم در راستای توسعه ظرفیت سردخانه‌ها انجام شود.

تولید مرغ یکی از مزیت‌های نسبی استان است که باید از این فرصت برای حمایت از تولیدکنندگان و حقوق مصرف کنندگان استفاده شود.

قیمت گوشت قرمز در استان به طور زنده ۱۰۵ هزار تومان و قیمت گوشت به صورت کشتار ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزار تومان برای مصرف کننده است.