با دستور صادره قضایی انتظار می رود؛ سو استفاده از خودرو دولتی در استان ریشه کن شود. مردم در صورت رویت با تصویر و مستندات تخلفات را جهت استحضار دادستانی به این رسانه ارسال نمایند.

با دستور صادره قضایی انتظار می رود؛ سو استفاده از خودرو دولتی در استان ریشه کن شود.
مردم در صورت رویت با تصویر و مستندات تخلفات را جهت استحضار دادستانی به این رسانه ارسال نمایند.