🔘 بازدید احمد محمدیان مدیر ملی منطقه ای بنیاد مستضعفان و سید محمد حسینی امیری امام جمعه شهرستان ملکشاهی از بیمارستان ٢٢ تختی شهرستان ملکشاهی ▪️این بیمارستان با حمایت بنیاد مستضعفان با ٢۴ درصد پیشرفت در حال تکمیل شدن است. ▪️این سازه در یک تفاهمنانه ٣ جانبه بنیاد مستضعفان، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری در […]

🔘 بازدید احمد محمدیان مدیر ملی منطقه ای بنیاد مستضعفان و سید محمد حسینی امیری امام جمعه شهرستان ملکشاهی از بیمارستان ٢٢ تختی شهرستان ملکشاهی

▪️این بیمارستان با حمایت بنیاد مستضعفان با ٢۴ درصد پیشرفت در حال تکمیل شدن است.

▪️این سازه در یک تفاهمنانه ٣ جانبه بنیاد مستضعفان، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری در شهرستان ملکشاهی در حال ساخت است.