مدیر کل انتقال خون استان منصوب شد به گزارش هزارپیشه مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران طی حکمی لیلی عاصم آبادی را  به عنوان مدیر کل انتقال خون استان ایلام منصوب کرد.

 مدیر کل انتقال خون استان منصوب شد

به گزارش هزارپیشه مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران طی حکمی لیلی عاصم آبادی را  به عنوان مدیر کل انتقال خون استان ایلام منصوب کرد.